فهرست مطالب سایت

نتایج جست و جوی شما :


عنوان مطلب : دورۀ تدبر در قرآن کریم

تاریخ انتشار : 09 تیر 1398

خلاصه مطلب :

در تفسیر قرآن، به شرح و تبیین یک آیه پرداخته می‌شود اما در تدبر، به بحث و بررسی پیرامون مجموع آیات یک سوره پرداخته می‌شود تا هدف و مفهوم کلی سوره مشخص گردد. پس تدبر در قرآن، یعنی بررسی...